Inspectoratul Teritorial de Munca Timis

Bine ati venit pe site-ul ITM Timis

 


Tipuri de controale si finalizarea lor

In domeniul relatiilor de munca:

- In domeniul relatiilor de munca, controalele pot fi de fond, tematice sau tip campanie; aceste tipuri de controale au urmatoarele caracteristici:
(a) controalele de fond au ca obiectiv verificarea modului in care angajatorii aplica prevederile legislatiei muncii si a clauzelor contractelor colective de munca, precum si realizarea unei analize de ansamblu a activitatii in domeniul relatiilor de munca si al evidentei muncii, in vederea eliminarii deficientelor constatate si constientizarii angajatorului pentru respectarea legislatiei muncii;
(b) controalele tematice acopera un numar limitat de domenii din cele reglementate de legislatia muncii si se desfasoara intr-o perioada scurta de timp; aceste tipuri de controale ofera o imagine partiala a modului de organizare si desfasurare a activitatii angajatorului, concludenta insa asupra problemei care constituie tema controlului;
(c) controalele tip campanie constau in verificare inopinata a unui aspect sau a unui numar limitat de aspecte reglementate de legislatia muncii si se desfasoara pe domenii de activitate, fie la nivel national, fie pe zone geografice.

- In domeniul relatiilor de munca, activitatea de control se finalizeaza prin:
(a) procese verbale de control, in care se consemneaza constatarile privind nerespectarea prevederilor legale si prin care inspectorii de munca impun ca abaterile constatate in domeniul relatiilor de munca sa fie remediate pe loc sau intr-un timp limitat, dispunand masuri obligatorii, cu termene concrete de realizare. Procesul verbal de control este act oficial de la data incheierii lui, angajatorul avand obligatia de a indeplini masurile dispuse prin acesta. Prin acelasi proces verbal de control, angajatorul este instintat cu privire la obligatia de a informa, in scris, inspectoratul teritorial de munca cu privire la modalitatea de indeplinire a masurilor stabilite;
(b) procese verbale de constatare a contraventiilor, prin care sunt sanctionate abaterile savarsite de catre angajator prin incalcarea prevederilor legislatiei muncii; exista situatii in care prin aceeasi neconformitate constatata, se dispun masuri obligatorii si totodata se aplica sanctiuni contraventionale.
- Finalizarea masurilor stabilite prin procesele verbale de control se asigura prin verificarea punctuala a realizarii masurilor dispuse, inspectorii de munca efectuand controale ulterioare cu caracter operativ.


In domeniul securitatii si sanatatii in munca:

- In domeniul securitatii si sanatatii in munca, Inspectia Muncii pe baza principiilor de organizare a inspectiilor in domeniu, utilizeaza urmatoarele metode de inspectie:
a) metoda de inspectie sistem;
b) metoda de inspectie prin control tematic propriu-zis;
c) metoda de inspectie prin impunerea de masuri cu directie speciala;
d) metoda de inspectie prin sondaj;
e) metoda de inspectie tip campanie

- In functie de scopul si obiectivele stabilite, controalele pot fi:

(a) control cu caracter operativ, in cadrul caruia se aplica metoda de inspectie prin sondaj iar obiectivele concrete urmarite sunt: verificarea punctuala a realizarii masurilor dispuse pentru prevenirea unui risc major si/sau a celor cu termene scadente, verificarea conditiilor de pericol iminenet in cazul opririi lucrului de catre un angajat, verificarea mentinerii sistarii activitatii si/sau opririi din functiune a unor echipamente tehnice pana la punerea lor in conformitate, precum si alte verificari dispuse de seful ierarhic;
(b) controlul cu caracter inopinant, in cadrul caruia se utilizeaza metoda de inspectie prin sondaj, iar obiectivele concrete urmarite sunt: verificarea semnalarilor provenite din reclamatii, plangeri sau sesizari, verificarea existentei corespondentei intre continutul si limitele autorizatiei de functionare, acordului, permisului, ori licentei, dupa caz, si activitatea propriu zisa a entitatii controlate precum si alte verificari punctuale dispuse de seful ierarhic;
(c) control cu caracter tematic, care se executa in baza Programului cadru anual de actiuni al Inspectiei Muncii, a Programului anual de actiuni al fiecarui Inspectorat Teritorial de Munca, a graficelor de control a inspectorilor de munca si a unor necesitati ce pot rezulta din analiza evolutiei indicatorilor privind morbiditatea profesionala. In functie de obiectivele urmarite, de amploarea si sfera controlului, precum si de numarul de entitati programate in control, meodele de inspectie ce pot fi utilizate sunt: metoda de inspectie sistem, metoda de inspectie prin control temetic propriu-zis, metoda de inspectie prin impunerea de masuri cu directie speciala, metoda de inspectie tip campanie.

- In situatia in care se realizeaza controale cu caracter operativ si /sau controale cu caracter inopinat, schema actului de control se realizeaza ad-hoc, in functie de obiectivele controlului si cuprinde in mod obligatiriu urmatoarele: prezentarea la conducerea entitatii controlate si/sau la persoana cu rangul cel mai inalt in ierarhia entitatii controlate prezentata in unitate, careia i se aduc la cunostinta scopul si obiectivele conrolului, concluziile controlului propriu-zis, cu evaluarea respectarii legislatiei, masurile ce se impun si nominalizarea acestora in documente scrise.
- In situatia in care se realizeaza controale tematice, in functie de obiectivele controlului, de metoda de control selectata, de numarul de entitati cuprinse in control, de numarul de angajati, de specificul, localizarea si complexitatea formei de organizare a acestora, in etapa de planificare a controlului, se dimensioneaza corespunzator etapele ulterioare, atat in ceea ce priveste perioada de timp, cat si resursele umane si logistica alocata. Schema actului de control parcurge in mod obligatoriu etapele nominalizate la alin. (8).
- Activitatea de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca se materializeaza in:
a) procese-verbale de control;
b) procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor dupa caz;
c) procese-verbale de sistare partiala/totala a activitatii sau de oprire din functionare a echipamentelor tehnice, dupa caz, cand se constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala.


Dispozitii ce pot fi date ca urmare a constatarilor rezultate din activitatea de control

Ca urmare a constatarilor rezultate din activitatea de control, Inspectia Muncii poate dispune:
a) retragerea autorizatiei de functionare, din punct de vedere al protectiei muncii;
b) sesizarea organelor de urmarire penala, atunci cand exista indicii privind savarsirea unor infractiuni;
c) solicitarea radierii persoanei juridice din Registrul Comertului, in cazul savarsirii repetate de catre angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislatiei muncii sau de la normele de securitate si sanatate in munca.


Schema actului de control tematic

Schema actului de control tematic


Documentele ce pot fi solicitate de inspectorii de munca in timpul controalelor - in domeniul relatiilor de munca

1. Registrul unic de control

2. Actele constitutive ale angajatorului:
- Contract de societate ;
- Statutul societatii ;
- Certificatul de înmatriculare la Registrul comertului ;
- Hotarârea judecatoreasca de înfiintare ;
- Codul fiscal ;
- Autorizatia de functionare ;
- Acte aditionale de modificare, completare ;
- Procura notariala de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului ;
- Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
- Numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (Organigrama)

3. Registrul general de evidenta a salariatilor
- documentele de plata salariilor semnate de salariati;
- actele ce atesta platile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, de sanatate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de somaj, comisionul datorat I.T.M. conform art. 12 din Legea nr. 130/1999;
- balanta de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;
- dovada depunerii la I.T.M. a actelor ce atesta modificarea contractelor de munca conform art. 9(2) lit. a din Legea nr. 130/1999;
- foaia colectiva de prezenta a salariatilor;
- documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor fara plata, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
- pentru dovedirea existentei unui raport juridic de munca: facturi fiscale, avize de însotire a marfii, monetare etc;
- registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societatilor de paza;
- normative de plata in acord in cazul societatilor care practica acest tip de salarizare;


DOSARELE DE PERSONAL ale salariatilor, care ar trebui sa cuprinda:
dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta la art.17 din Codul Muncii;
cerere de angajare;
curriculum vitae;
acte stare civila;
acte de studii si calificare;
fisa de aptitudini,
contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii,
actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca;
actele de identitate;
avizul medical;
actele de studii;
fisa postului;
acte aditionale la contractele individuale de munca;
acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare;
permisul de munca (în cazul salariatilor cetateni straini);
certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);
4. Aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca
Carnetele de munca (în cazul angajatorilor care le pastreaza si completeaza)

5. Contractul colectiv de munca (unde este cazul)
6. Regulamentul intern
7. Pentru angajatorii care au ca obiect principal de activitate - selectia si plasarea fortei de munca
- actul constitutiv, din care sa reiasa obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, modificata si completata ;
- contracte care contin oferte ferme de locuri de munca, încheiate cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din strainatate;
- acte doveditoare din care sa rezulte conditiile si modul în care se va desfasura activitatea de mediere: spatiul, dotarile si echipamentele utilizate, numarul, structura si calificarea personalului care presteaza serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din strainatate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere straini; organizarea unei banci de date cu privire la ofertele si solicitarile de locuri de munca, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati în evidenta;
- dovada înregistrarii la inspectoratul teritorial de munca;
- documente ale cetatenilor români trimisi sa lucreze în strainatate:
a) actul de identitate;
b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;
c) carnetul de munca, din care sa rezulte ca i-a încetat activitatea în tara, în conditiile legii;
d) actele de calificare;
e) certificatul de sanatate;
f) contractul de mediere;
g) contractul individual de munca, în limba româna;
h) certificatul de cazier judiciar;
i) dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la libera circulatie în afara granitelor tarii;

- alte documente necesare efectuarii controlului în domeniul relatiilor de munca.


Documentele ce pot fi solicitate de inspectorii de munca in timpul controalelor - in domeniul sanatatii si securitatii in munca

1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente
2. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
3. Decizii interne pentru:
- personalul cu atributii in domeniul SSM;
- componenta serviciului de SSM
- conducatorii locurilor de munca;
- personalul cu responsabilitati conform NSSM( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat)
4. Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca (CSSM):
- decizia de infiintare;
- raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;
- raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor;
- planul anual de masuri in domaniul SSM si fondul de cheltuieli necesar
- programul de activitate al serviciului de SSM
5. Evaluarea riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca
6. Dosarul medical individual
7. Fisa de aptitudini
8. Inscrierea in fisa de instructaj „Apt pentru lucru la inaltime”
9. Foaia de parcurs
10. Raport de sedinta siguranta circulatiei
11. Nota de comanda reparatii
12. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
13. Masuri tehnico oarganizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim ajutor
14. Tematici de instruire
15. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii
16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire
17. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii
18. Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic
19. Foaie de prezenta
20. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunzator riscurilor activitatii
21. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
22. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP
23. Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii
24. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune
25. Contractul colectiv de munca întocmit la nivelul unitatii(clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia)
26. Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern
27. Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta
28. Buletine de verificari PRAM
29. Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( în vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii)
30. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor)
31. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor în care se desfasoara activitatea la locurile de munca
32. Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate
33. Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase
34.Certificate medicale cu diagnostic “accident”
35. Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca
36. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie
37. Buletine de verificare metrological a AMC–urilor din dotare
38. Verificarile ISCIR
39. Fisa postului
40. Permisul de lucru cu foc
41. Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie
42. Documentul privind protectia la explozie
43. Autorizatie de lucru in zone Ex
44. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase
45. Plan tehnic de exploatare
46. Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz
47. Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex.compresoare)
48. Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
49. Plan de evacuare in caz de urgenta
50. Registre de evidenta a accidentatilor in munca
51. Registre de evidenta a accidentelor usoare
52. Registre de evidenta a incidentelor periculoase
53. Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale
54. Raportare semestriala a accidentelor de munca
55. Registrul de serviciu la bordul navelor
56. Registrul pentru substante toxice
57. Registrul de evidenta a materialelor explozive
58. Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
59. Cartea tehnica a utilajului
60. Instructiuni de lucru
61. Proces verbal de punere in functiune a schelei
62. Conventiile de lucru
63. Proiectele de executie a constructurilor, ET
64. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
65. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii
66. Materiale necesare informarii si educarii angajatilor
67. Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice
68. Contractele de lucrari
69. Modul de acorare a materialelor igienico sanitare
70. Fisa de expunere la riscuri profesionale
71. Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani
72. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
73. Registrul unic de control

Alte documente necesare efectuarii controlului în domeniul securitatii si sanatatii în munca.


Cautare cu
Site realizat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Timis 2004-2020
Ultima actualizare: 15/04/2013