Inspectoratul Teritorial de Munca Timis

Bine ati venit pe site-ul ITM Timis

» Home

Legislatie care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei

 

 

 

 


·  Legea nr. 108/1999 – privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, cu modificările si completările ulterioare;

 

·  Hotărârea nr. 1377 din 18 noiembrie 2009 (actualizată) – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările si completările ulterioare;

 

·         Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·         H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

·         H.G. nr. 337/ 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României;

·         Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată;

·         H.G. nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor;

·         H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

·         H.G. nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;

·         Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora;

·         Legea nr. 129/2018 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

·         O.G. nr.25/2014  privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România;

·         Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

·         O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

·         Legea nr. 156/2000 – privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate (republicată);

·         Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare;

·         Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările ulterioare;

·         O.U.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

·         H.G. nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

·         H.G. nr. 1425/2006, pentru aprobarea norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare;

·         O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;

·         H.G. nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite cu modificările ulterioare;

·         Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale cu modificările şi completările ulterioare;

·         H.G. nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum si autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor, cu modificările şi completările ulterioare;

·         H.G. nr. 409/2016 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune;

·         H.G. nr. 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului;

·         H.G. nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil;

·         H.G. nr. 197/2016 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil;

·         H.G. nr. 467/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 şi nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE;

·         H.G. nr. 300/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate  pentru șantiere temporare sau mobile, modificată şi completată prin H.G. nr. 601/2007;

·         H.G. nr. 493/2006 actualizată, privind cerințe minime de securitate și sănătate  referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

·         H.G. nr. 971/2006 privind cerințe minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare;  

·         H.G. nr. 1028/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;  

·         H.G. nr. 1048/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate  pentru utilizarea de către lucrători a echipamente individuale de protecție la locul de muncă;

·         H.G. nr. 1049/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață sau subteran;

·         H.G. nr. 1050/2006 privind cerințe minime pentru asigurarea  securității  și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj;

·         H.G. nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea  securității și protecția  sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;

·         H.G. nr. 1091/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate  pentru locul de muncă;  

·         H.G. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

·         H.G. nr. 520/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de câmpuri electromagnetice;

·         H.G. nr. 1875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest, modificată şi completată prin H.G. nr. 601/2007;

·         H.G. nr. 1876/2005 privind cerințe minime de securitate și sănătate  referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații, completată şi modificată prin H.G. nr. 601/2007;

·         H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

·         H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, cu modificările și completările ulterioare.

·         Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

·         Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

·         Legea nr. 544/2001, actualizată,  privind liberul acces la informaţiile de interes public,

·         Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

·         Legea nr. 161/2003, actualizată, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei,

·         Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice,

 

 

 

 

 

 


Cautare cu
Site realizat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Timis 2004-2020
Ultima actualizare: 18/02/2020