Inspectoratul Teritorial de Munca Timis

Bine ati venit pe site-ul ITM Timis

  Adresa noastra: Timisoara,
Spl. Nicolae Titulescu, nr. 12,
tel:0256407959, fax-0256203678
e-mail: itmtimis@itmtimis.ro

Securitatea si sanatatea in munca

 

 

 


 

 

Tematici de control

privind masurile din programul cadru al Inspectiei Muncii pe anul 2011:

 

 

 

- Tematici de control in domeniile silvicultura, expl forestiere, taierea si rindeluirea lemnului.pdf

- Tematica prim ajutor

- Tematica IMM serv. ext

- Tematica dialog social

- Tematica cult vegetala inclusiv mas.24. 2010

- Tematica verif. EIP in inst. el. de IT

- Tematica Instruire angajatori si LD ref. noua lege expl si pirotehnice

- Tematica Monitorizare implem. legis. UE in domeniul SSM

- Tematica Prevenirea riscurilor in activitati de mentenanta

- Check List zgomot

- Check List mașini HG 1029.2008- Dir.2006.42.CE

- Check List joasa tensiune

- Check List explozivi

- Check List EIP

- Check List ATEX

 

- Actiunea 3 din 2011

- Anexa 1_Program sesiune

- Anexa 2_Invitatie sesiune

- Anexa 3_Invitatie Centre pilot sesiune

- Anexa 4_Chestionar evaluare sesiune.doc

 

 

- Actiunea 4 din 2011

- Anexa nr.1-Chestionar Actiunea 4-PC 2011

- Anexa nr.2- Raport L319-2006

- Anexa nr.3-Raport HG1091-2006 Locuri de munca

- Anexa nr.4- Raport HG 1146-2006 EM

- Anexa nr.5 - Raport HG 1048 - 2006 EIP

- Anexa nr.6 - Raport HG971-2006 Semnalizare

- Anexa nr.7-Raport HG1028-2006 Ecrane

- ANEXA nr.8 - Chestionar CE

 

- Actiunea 7 din 2011

 

- Actiunea nr. 8 din 2011

 

 

 

 

Evaluarea riscurilor in activitatea de manipulare manuala a maselor pentru comert

 

Evaluarea riscurilor in activitatea de manipulare manuala a maselor pentru constructii

 

 

 

 


Servicii externe de prevenire si protectie - SSM


REGULI GENERALECodul Muncii

 

    TITLUL V

    Sanatatea si securitatea in munca

 

    CAP. I

    Reguli generale

 

    ART. 171

    (1) Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor.

----------------

    Alin. (1) al art. 171 a fost abrogat de pct. 59 al <LLNK 12005    65180 302   0 56>art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 65 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 5 iulie 2005.

 

    (2) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca.

    (3) Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il exonereaza de raspundere in acest domeniu.

    (4) Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce atingere responsabilitatii angajatorului.

    (5) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in nici un caz, obligatii financiare pentru salariati.

    ART. 172

    (1) Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu dispozitiile legii speciale, ale contractelor colective de munca aplicabile, precum si cu normele si normativele de protectie a muncii.

    (2) Normele si normativele de protectie a muncii pot stabili:

    a) masuri generale de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;

    b) masuri de protectie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activitati;

    c) masuri de protectie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;

    d) dispozitii referitoare la organizarea si functionarea unor organisme speciale de asigurare a securitatii si sanatatii in munca.

    ART. 173

    (1) In cadrul propriilor responsabilitati angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia.

    (2) La adoptarea si punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire:

    a) evitarea riscurilor;

    b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

    c) combaterea riscurilor la sursa;

    d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea echipamentelor si metodelor de munca si de productie, in vederea atenuarii, cu precadere, a muncii monotone si a muncii repetitive, precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii;

    e) luarea in considerare a evolutiei tehnicii;

    f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;

    g) planificarea prevenirii;

    h) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala;

    i) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare.

    ART. 174

    (1) Angajatorul raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca.

    (2) In cuprinsul regulamentelor interne sunt prevazute in mod obligatoriu reguli privind securitatea si sanatatea in munca.

    (3) In elaborarea masurilor de securitate si sanatate in munca angajatorul se consulta cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, precum si cu comitetul de securitate si sanatate in munca.

    ART. 175

    Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii.

    ART. 176

    (1) Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

    (2) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator, impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in munca si cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.

    (3) Instruirea prevazuta la alin. (2) se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, al celor care isi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni. In toate aceste cazuri instruirea se efectueaza inainte de inceperea efectiva a activitatii.

    (4) Instruirea este obligatorie si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.

    ART. 177

    (1) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea si sanatatea salariatilor.

    (2) Angajatorul trebuie sa organizeze controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si substantelor folosite in procesul muncii, in scopul asigurarii sanatatii si securitatii salariatilor.

    (3) Angajatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz de accidente de munca, pentru crearea conditiilor de preintampinare a incendiilor, precum si pentru evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent.

    ART. 178

    (1) Pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca institutia abilitata prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea fabricarii, comercializarii, importului ori utilizarii cu orice titlu a substantelor si preparatelor periculoase pentru salariati.

    (2) Inspectorul de munca poate, cu avizul medicului de medicina a muncii, sa impuna angajatorului sa solicite organismelor competente, contra cost, analize si expertize asupra unor produse, substante sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaste compozitia acestora si efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.

 

 

 

 

 

    CAP. II

    Comitetul de securitate si sanatate in munca

 

    ART. 179

    (1) La nivelul fiecarui angajator se constituie un comitet de securitate si sanatate in munca, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii.

    (2) Comitetul de securitate si sanatate in munca se constituie in cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.

    ART. 180

    (1) Comitetul de securitate si sanatate in munca se organizeaza la angajatorii persoane juridice la care sunt incadrati cel putin 50 de salariati.

    (2) In cazul in care conditiile de munca sunt grele, vatamatoare sau periculoase, inspectorul de munca poate cere infiintarea acestor comitete si pentru angajatorii la care sunt incadrati mai putin de 50 de salariati.

    (3) In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate si sanatate in munca. Numarul acestora se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil.

    (4) Comitetul de securitate si sanatate in munca coordoneaza masurile de securitate si sanatate in munca si in cazul activitatilor care se desfasoara temporar, cu o durata mai mare de 3 luni.

    (5) In situatia in care nu se impune constituirea comitetului de securitate si sanatate in munca, atributiile specifice ale acestuia vor fi indeplinite de responsabilul cu protectia muncii numit de angajator.

    ART. 181

    Componenta, atributiile specifice si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.

    ART. 181

    Componenta, atributiile specifice si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca sunt reglementate prin hotarare a Guvernului.

---------------

    <LLNK 12007    94 10 202 181 92>Art. 181 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 94 din 16 aprilie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007.

 

    CAP. III

    Protectia salariatilor prin servicii medicale

 

    ART. 182

    Angajatorii au obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii.

    ART. 183

    (1) Serviciul medical de medicina a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociatie patronala.

    (2) Durata muncii prestate de medicul de medicina a muncii se calculeaza in functie de numarul de salariati ai angajatorului, potrivit legii.

    ART. 184

    (1) Medicul de medicina a muncii este un salariat, atestat in profesia sa potrivit legii, titular al unui contract de munca incheiat cu un angajator sau cu o asociatie patronala.

    (2) Medicul de medicina a muncii este independent in exercitarea profesiei sale.

    ART. 185

    (1) Sarcinile principale ale medicului de medicina a muncii constau in:

    a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

    b) supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca;

    c) asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca.

    (2) In vederea realizarii sarcinilor ce ii revin medicul de medicina a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinata de starea de sanatate a acestora.

    (3) Medicul de medicina a muncii este membru de drept in comitetul de securitate si sanatate in munca.

    ART. 186186

    (1) Medicul de medicina a muncii stabileste in fiecare an un program de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii in munca pentru fiecare angajator.

    (2) Elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator si sunt supuse avizarii comitetului de securitate si sanatate in munca.

    ART. 187

    Prin lege speciala vor fi reglementate atributiile specifice, modul de organizare a activitatii, organismele de control, precum si statutul profesional specific al medicilor de medicina a muncii.

 

 Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006


Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

Acte normative in completarea legii securitatii si securitatii nr.319/2006HOTARÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
HOTARÂRE nr. 1.007 din 2 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor
HOTARÂRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
HOTARÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
HOTARÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
HOTARÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit
HOTARÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
HOTARÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca
HOTARÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HOTARÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
HOTARÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare
HOTARÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
HOTARÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
HOTARÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
HOTARÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
HOTARÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
HOTARÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
HOTARÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
HG nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
ORDIN nr. 754 din 16 octombrie 2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Ordinul nr. 3/2007 privind aprobarea FIAM
Declararatie privind evenimentul - accident

OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

 Alte acte privind securitatea si sanatatea in muncaSupravegherea starii de sanatate a salariatilor


Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive
I. Documente necesare autorizarii in domeniul materiilor explozive


II. Cereri pentru autorizari materii explozive - Legea 126/1995:

1. Cerere autorizare/viza art.8 Materii Explozive propriu-zise

2. Cerere autorizare/viza art.8 Obiecte Pirotehnice
3. Cerere autorizare art.9 Depozit Obiecte Pirotehnice
 

Ordinul 1102/2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie

 

I. Documente necesare autorizarii spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie

 

II. Cerere avizare spatii destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitii
 


H.G. 246/2007, modificata si completata de HG 1622/2008 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
HG 246/2007, modificata si completata de HG 1622/2008
Modelul anexei la avizul reinnoit in anul 2009 pentru locuri de munca aflate in conditii deosebite

Supraveghere piata

 

 

GHIDURI

 

Ghid - Intrebari frecvente privind consultarea lucratorilor, organizarea si functionarea comitetelor de securitate si sanatate in munca

 

Ghid - Intrebari frecvente privind informarea, instruirea si consultarea in domeniul securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor din microintreprinderi si intreprinderi mici

 

Ghid - Zece intrebari frecvente privind evaluarea riscurilor in microinteprinderi si intreprinderi mici

 

Ghid al celor mai bune practici pentru prevenirea sau reducerea riscului „azbest” in lucrarile care implica sau pot implica o expunere la azbest pentru angajator, pentru lucrator si pentru inspectorul de munca

 

Ghid practic pentru angajator privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest

 

 

Ghid practic pentru inspectorul de munca privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest

 

Ghid practic pentru lucrator privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest

 

Fisa orientatita a angajatorului - Instructiuni proprii SSM 2018

 
căutare cu
Site realizat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Timis 2004-2021, Webmaster: Natalia Ene
Ultima actualizare: 06/07/2018